Nowości
Szanowni Państwo, powstał nowy importer produktów z pliku. Pozwala on na prostsze i szybsze dodawanie opon do oferty i nie wymaga wszystkich informacji o produkcie. Wystarczy kod SAP/CAI...
Technologia RunOnFlat umożliwia jazdę samochodem na oponach bez powietrza Technologia RunOnFlat to opatentowana ...
Regulamin zmienopony.pl

Regulamin platformy internetowej zmienopony.pl

 

 1. DEFINICJE
 2. REJESTRACJA
 3. ZASADY OFEROWANIA PRODUKTÓW
 4. ZAWIERANIE UMOWY MIĘDZY OFERENTEM I UŻYTKOWNIKIEM
 5. PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY NA OSOBY TRZECIE
 6. KOMENTARZE
 7. GWARANCJA
 8. PRAWO DO WYRÓWNANIA STRAT I POTRĄCENIE
 9. ZMIANY REGULAMINU
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 1 DEFINICJE

Użyte w REGULAMINIE pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 1. zmienopony.pl – oznacza platformę internetową dostępną pod adresem www.zmienopony.pl, której właścicielem jest Robert Białowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TIRE SERVICE Robert Białowicz w Białymstoku przy ul. Kopernika 93. Wszystkie towary (opony) obecne w kanałach dystrybucyjnych będą znane platformie - serwis oponiarski będzie korzystał z gotowej bazy danych (zawierającej pełne dane towaru). Zadaniem serwisu będzie wskazanie, które towary mają znaleźć się w jego ofercie, w jakiej cenie oraz ilości.
 2. Oferta internetowa zmienopony.pl - to platforma internetowa umożliwiająca zamieszczanie ofert sprzedaży opon wszystkich typów oraz możliwość wyszukiwania ofert sprzedaży. Platforma internetowa zmienopony.pl nie oferuje sama żadnych produktów i sama nie jest stroną umów, zawieranych między Użytkownikami platformy. Także wypełnienie warunków umów zawartych za pośrednictwem strony internetowej zmienopony.pl następuje wyłącznie między osobami korzystającymi z platformy. Konsekwencje zarówno natury faktycznej jak i prawnej wynikające bezpośrednio lub pośrednio z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, obciążają w pełni podmiot dopuszczający się naruszeń. Każdy klient zainteresowany zakupem opon, usług oponiarskich, niezależnie czy w formie połączonej czy oddzielnie, dostaje informacje o aktualnej ofercie serwisów oponiarskich zlokalizowanej pod adresem internetowym http://www.zmienopony.pl. Oprócz przeglądania oraz porównywania ofert serwisów oponiarskich, klient detaliczny ma możliwość odnalezienia serwisu znajdującego się w pobliżu jego miejsca zamieszkania, pobytu. Wpisując kod pocztowy lub nazwę miejscowości klient detaliczny otrzymuje listę ofert serwisów zlokalizowanych w pobliżu. Oprócz wartości numerycznej odległości podanej na platformie, klient detaliczny może sprawdzić na mapie drogę dojazdu do wybranego serwisu oponiarskiego. Po wybraniu interesującej oferty klient detaliczny dokonuje w formie elektronicznej wstępnej rezerwacji terminu na wizytę w serwisie oponiarskim. Serwis o terminie wizyty klienta detalicznego otrzymuje automatyczne powiadomienie o takim fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Oferent - przedsiębiorstwo z branży oponiarskiej zarejestrowane w platformie internetowej zmienopony.pl, posiadające aktywne konto; zarządzający własnym profilem, dołącza nowe pozycje ofert w sposób automatyczny na różne sposoby - formularz on-line, zewnętrzny plik arkusza kalkulacyjnego, plik regularny, plik z systemu sprzedawcy. Serwis oponiarski zainteresowany współpracą z platformą zmienopony.pl po dokonaniu elektronicznej rejestracji i uzyskaniu unikalnego automatycznie wygenerowanego loginu oraz hasła, będzie miał możliwość zamieszczenia oferty w prosty sposób.
 4. Użytkownik – przedsiębiorstwo w stosunku do którego nie ogłoszono upadłości lub nie przystąpił on do likwidacji swojej firmy, bądź osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat i jest zdolna do czynności prawnych bez ograniczeń, od którego nie wymaga się posiadania aktywnego konta na platformie internetowej zmienopony.pl.
 5. Zamówienie – elektroniczne zarejestrowanie danych w przedmiocie planowanych zakupów towarów, usług wraz ze wskazaniem terminu ich wykonania pomiędzy klientem detalicznym, a sprzedawcą.
 6. Administrator platformy - osoby wyznaczone przez firmę TIRE SERVICE Robert Białowicz w Białymstoku, dostępne pod adresem e-mail: admin@zmienopony.pl
 7. Regulamin – stanowi dokument zawierający najważniejsze prawa, które przysługują Użytkownikom i Oferentom oraz których Użytkownicy i Oferenci zobowiązani są przestrzegać.

§ 2 REJESTRACJA

 1. Oferent i Użytkownik rejestrując się na portalu akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się przestrzegać go w trakcie korzystania z platformy, jak również po zaprzestaniu z jego korzystania, jednakże tylko do momentu sfinalizowania transakcji zawartych za pośrednictwem niniejszej platformy.
 2. Rejestracja jest bezpłatna i umożliwia późniejsze logowanie na platformie. Jednakże zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian w dowolnej chwili z zakresu tych zasad w stosunku do Oferentów już czynnych jak i nowych.
 3. W celu rejestracji Oferent jak i Użytkownik powinien całkowicie i poprawnie wypełnić udostępniony na stronie internetowej formularz rejestracyjny. Administrator platformy zastrzega sobie możliwość sprawdzenia wprowadzonych danych w granicach zgodnych z przepisami prawa. Przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego nie może dojść do naruszenia praw osób trzecich, a w szczególności dotyczy to prawa do nazw, nazwisk oraz marki. Po dokonaniu rejestracji przesyłany jest e-mail potwierdzający rejestrację (czas otrzymania maila zależy od prędkości wymiany informacji między serwerami). Oferent jak i Użytkownik zobowiązany jest na własną odpowiedzialność zapamiętać i chronić dane niezbędne do późniejszego logowania, a także zabezpieczyć te dane przed użyciem lub wykorzystaniem przez podmioty nieuprawnione.
 4. Oferent nabywa prawo do wystawiania ofert na platformie internetowej zmienopony.pl poprzez zawarcie umowy z Robertem Białowiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą TIRE SERVICE Robert Białowicz. Wystawiania ofert dokonuje wyłącznie sam Oferent, wypełniając w tym celu: formularz internetowy lub regularny plik na podstawie określonego szablonu bądź za pomocą pliku przesyłanego do platformy wedle wskazanego formatu przez Administratora platformy. Za kompletność i prawidłowość danych handlowych, wymaganych przez obie strony, odpowiedzialny jest wyłącznie Oferent. Dostęp do platformy pozwala na korzystanie z niej wyłącznie w zakresie określonym w umowie.
 5. W momencie rejestracji Oferent i Użytkownik, wyrażają zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez platformę internetową zmienopony.pl. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez właściciela konta będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim. Oferent i Użytkownik mają obowiązek aktualizowania danych na swoim koncie niezwłocznie po ich zmianie w terminie 14 dni od zaistnienia tych zmian, pod rygorem skutków prawnych, w tym odpowiedzialności odszkodowawczej.
 6. Po zatwierdzeniu rejestracji Oferent jak i Użytkownik otrzymuje login i hasło, których zakazuje się udostępniać osobom trzecim. Utworzone konto nie może zostać przeniesione na rzecz osoby trzeciej.
 7. Zamieszczanie ofert jest możliwe tylko po uprzednim zarejestrowaniu się w bazie oferentów. Dodawanie ofert jest bezpłatne.
 8. Platforma umożliwia dostęp do danych teleadresowych, a także ich edycję po zalogowaniu się przez Użytkownika do platformy – sekcja Profil. Natomiast pod linkiem Moje oferty jest możliwy wgląd w zamieszczone na platformie oferty oraz ich modyfikacja.
 9. Zarejestrowany Użytkownik i Oferent ma wgląd w historię transakcji. Opcja ta jest dostępna pod linkiem zamówienia.

§ 3 ZASADY OFEROWANIA PRODUKTÓW

 1. Zabrania się oferowania produktów, których oferowanie, sprzedaż lub nabywanie narusza przepisy prawa lub godzi w dobre obyczaje.
 2. W szczególności nie mogą być ani opisywane ani oferowane produkty, których reklamowanie, oferowanie sprzedaży lub sprzedaż godzą w prawa autorskie i ochrony osiągnięć, prawa ochrony wyrobów rzemieślniczych i przemysłowych (np.: marki, patenty, wzory użytkowe i smakowe), jak i pozostałe prawa (np. prawo do dysponowania własnym wizerunkiem, prawa do nazwiska i osobowości). Zastrzega się prawo do usuwania ofert, w przypadku podejrzenia, iż naruszają one obowiązujące przepisy prawa lub przedmiotowy Regulamin.
 3. Oferent ma obowiązek przyporządkować swoją ofertę odpowiedniej kategorii (Opony / Typ pojazdu) oraz właściwie i kompletnie opisać swoją ofertę słownie, przy pomocy danych zgromadzonych w bazie danych platformy, a w razie braku przedmiotowych danych za pomocą własnego opisu. Konieczne jest podanie informacji dotyczących produktu, odgrywające rolę przy podejmowaniu decyzji o zakupie, takie jak właściwości i cechy charakterystyczne oferowanego produktu. Przedsiębiorcy, którzy oferują produkty lub usługi Odbiorcom, są zobowiązani przekazać im wymagane przez prawo informacje dotyczące ochrony praw konsumenta i pouczyć o przysługującym prawie do reklamacji, o ile takie posiada.
 4. Oferent obowiązany jest do dbania o to, aby jego oferta była aktualna. Ważność oferty jest ograniczona czasowo. Obowiązuje ona 7 dni, po upływie których należy ponownie wystawić ofertę.
 5. Zarówno opis, jak i dołączone do niego zdjęcia, nie mogą naruszać praw innych osób i muszą odnosić się bezpośrednio do oferty. Reklama produktów, które nie są oferowane na platformie internetowej zmienopony.pl. jest niedozwolona.

§ 4 ZAWIERANIE UMOWY MIĘDZY OFERENTEM I UŻYTKOWNIKIEM

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi wyłącznie między Użytkownikiem, a Oferentem odnalezionym przez system na podstawie kodu pocztowego wpisanego przez Użytkownika. Platforma internetowa zmienopony.pl nie jest partnerem umowy. Platforma internetowa zmienopony.pl użycza jedynie technicznych środków potrzebnych do przeprowadzenia transakcji.
 2. Zawarcie umowy następuje automatycznie w momencie zatwierdzenia zamówienia na stronie www.zmienopony.pl. Wystawiając produkt na sprzedaż, Oferent nie stwarza wiążącej oferty handlowej w rozumieniu przepisów polskiego i unijnego prawa.
 3. Automatyczne "potwierdzenie przyjęcia zamówienia", jakie otrzymują Użytkownicy, którzy złożyli zamówienie na platformie zmienopony.pl. nie jest równoznaczne z potwierdzeniem jego realizacji.
 4. Oferent i Użytkownik sami odpowiadają za archiwizację, na własnych niezależnych nośnikach danych, informacji dostępnych i zapisanych na stronie internetowej pod adresem www.zmienopony.pl, których potrzebują do zabezpieczenia dowodów, księgowości. Zabrania się wykorzystywania adresów, danych kontaktowych i adresów e-mail, otrzymanych w związku z korzystaniem z platformy internetowej zmienopony.pl do innych celów, aniżeli do komunikacji przed i w trakcie zawierania umowy sprzedaży. W szczególności zabrania się wykorzystywania tych danych do prowadzenia reklamy komercyjnej lub wysyłania niechcianych reklam (Spam).
 5. Oferent jest zobowiązany do zamieszczania ofert tylko z nowymi oponami. Nie dopuszczalne jest umieszczanie opon używanych.
 6. Cena poszczególnych ofert rozumiana ma być jako cena ostateczna łącznie z podatkiem VAT.

§ 5 PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY NA OSOBY TRZECIE

 1. Zastrzega się możliwość przeniesienia na rzecz osób trzecich przez Roberta Białowicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TIRE SERVICE Robert Białowicz praw i obowiązków wynikających z omawianego stosunku umowy w całości lub w części z zachowaniem zapowiedzi tego zamiaru z miesięcznym wyprzedzeniem.
 2. Z momentem ogłoszenia przejęcia umowy Oferent i Użytkownik mają prawo wypowiedzenia umowy za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres – ok@zmienopony.pl w terminie 7 dni od publikacji przedmiotowej informacji na stronie www.zmienopony.pl..

§ 6 KOMENTARZE

 1. Oferenci jak i Użytkownicy mogą korzystać z zakładki o nazwie: KOMENTARZE. Dzięki tej funkcjonalności istnieje możliwość oceny przez klienta rzetelności serwisu pod względem oferty jak i poziomu wykonywanych usług, przebiegu realizacji transakcji.
 2. 1. Wyrażenie opinii ma na celu podniesienie wiarygodności oraz udokumentowanie rzetelności serwisów pod kątem zamieszczanej oferty towarów/usług. Opinie będą wyrażane w formie elektronicznej przez klientów detalicznych za pomocą odpowiedniego kodu autoryzującego generowanego automatycznie dla każdego klienta detalicznego umawiającego się na wizytę w serwisie z poziomu platformy zmienopony.pl. Każda sporządzona opinia będzie przechowywana na platformie i publikowana obok wizytówki danego serwisu oponiarskiego. Zamieszczanie opinii pozwoli na tworzenie swego rodzaju rankingu rzetelnych serwisów oraz takich, którzy nie wywiązują się z zamieszczanej oferty.
 3. Komentarze winny być zgodne ze stanem faktycznym. Żadne czynniki nie dotyczące bezpośrednio danej transakcji nie powinny mieć wpływu na wystawienie danej oceny. System oceny składa się z następującej skali ocen od 1 do 6 – gdzie 1 to ocena najsłabsza, a 6 to ocena najlepsza.

§ 7 GWARANCJA

 1. Platforma internetowa zmienopony.pl nie udziela żadnej gwarancji na umowy zawierane pomiędzy Oferentami, a Użytkownikami, wyklucza także jakąkolwiek gwarancję na produkty Oferenta, jak również na świadczenia, które Użytkownik jest w zamian winien Oferentowi. W szczególności administrator platformy nie udziela żadnej gwarancji na wypłacalność i zdolność kredytową poszczególnych osób korzystających z platformy pomimo sprawdzenia prawidłowości i kompletności danych oraz wyjaśnień złożonych przez te osoby, ani na jakość i używalność dostarczanych produktów, ani też na ich użyteczność do konkretnego celu przewidzianego przez Użytkownika.
 2. Platforma nie gwarantuje również, że towary Oferenta nie naruszają praw osób trzecich, a także nie może z całą pewnością stwierdzić, że oferty lub wyrażona chęć skorzystania z nich naprawdę istnieją. Administrator platformy nie może także z całą pewnością wykluczyć, że konto nie jest bezprawnie wykorzystywane przez nieupoważnione do tego osoby, ryzyko te ponosi zarejestrowany właściciel konta.

§ 8 PRAWO DO WYRÓWNANIA STRAT I POTRĄCENIE

 1. Prawo do wyrównania strat oraz do potrącenia przysługuje Oferentom i Użytkownikom względem platformy zmienopony.pl tylko w przypadku, jeżeli ich roszczenia zostały prawomocnie uznane, są niepodważalne lub uznane przez platformę internetową zmienopony.pl.
 2. Realizacja prawa do potrącenia jest zależna od faktu, czy roszczenie przeciwne bazuje na tych samych warunkach umowy.

§ 9 SANKCJE

 1. W stosunku do osoby, która nie przestrzega podstawowych zasad niniejszego Regulaminu oraz przyczynia się do zmniejszenia zaufania do platformy w szczególności: udostępnia własne konto osobom do tego nieuprawnionym, jej działania szkodzą innym osobom, podmiotom lub platformie, korzysta z usług platformy w niedozwolonych celach lub ich nadużywa oraz podejmuje działania konkurencyjne do działalności platformy internetowej zmienopony.pl, umieszcza bez zgody właściciela platformy i bez uiszczenia stosownej opłaty reklam lub stosuje działania konkurencyjne wobec klientów platformy, platforma internetowa zmienopony.pl ma prawo:
  • usunąć oferty lub inne treści naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym oferty stosującego ceny dumpingowe - w oparciu o informacje własne lub uzyskane od osób trzecich - które zostały umieszczone na platformie internetowej zmienopony.pl, w takim wypadku Oferent zostaje poinformowany o usunięciu danej oferty;
  • wystosować upomnienie do właścicieli kont założonych na portalu;
  • ograniczyć korzystanie z platformy internetowej;
  • do czasowego zablokowania dostępu;
  • do dezaktywacji konta
 2. Rodzaj sankcji uzależniony jest od stopnia i rodzaju naruszenia Regulaminu.
 3. W przypadku ostatecznego zablokowania konta, można domagać się jego przywrócenia. Jednakże od momentu zablokowania konta jego właściciel nie ma prawa do korzystania ze strony internetowej www.zmienopony.pl przy pomocy innych kont ani też do ponownego zarejestrowania się.
 4. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie platformy. W przypadku stwierdzenia takich działań, zostaje niezwłocznie zablokowane konto. Nadto zostają podjęte stosowne działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Działania polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

§ 10 ZMIANY REGULAMINU

 1. Platforma internetowa zmienopony.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług.
 2. Każda wprowadzona zmiana nabiera mocy wiążącej od dnia jej ogłoszenia na stronie internetowej www.zmienopony.pl.
 3. W przypadku braku zgody na wprowadzone zmiany w treści Regulaminu Oferent jak i Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z usług platformy.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zarejestrowanie się na platformie internetowej zmienopony.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz zgodą na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej podany w czasie rejestracji maili informacyjnych od platformy. Za adres pocztowy i elektroniczny uważa się aktualne dane kontaktowe właściciela konta jakie podał.
 2. Oferenci jak i Użytkownicy zobowiązują się nie wyjawiać informacji dotyczących innych właścicieli kont platformy, oraz nie używać ich do celów innych niż zawieranie i finalizacji transakcji (wliczając w to m.in. użycie adresów poczty elektronicznej dla celów – "spaming").
 3. Zabrania się kopiować, rozpowszechniać ani też w inny sposób używać lub powielać bez uprzedniej zgody osób posiadających prawa autorskie treści zamieszczone na stronie internetowej www.zmienopony.pl.
 4. Oferenci i Użytkownicy rezygnują względem platformy internetowej zmienopony.pl z wszelkich roszczeń, które mogą być zgłaszane przez osoby zarejestrowane na platformie lub osoby trzecie wynikające z naruszenia praw tych osób przez umieszczenie na stronie internetowej www.zmienopony.pl danej oferty i treści lub z innych powodów związanych z użytkowaniem przez te osoby strony internetowej www.zmienopony.pl łącznie z wystawianymi przez nich komentarzami, jak również sfinalizowaniem i poprawności zawieranych transakcji i tym samym platforma jest zwolniona ze wszelkich roszczeń, odpowiedzialności, odszkodowań, strat i kosztów - w tym kosztów z tytułu obsługi prawnej wynikających z powyższych naruszeń.
 5. Właściciel konta ma prawo rozwiązać umowę z końcem każdego miesiąca zachowując dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Rozwiązanie pod rygorem nieważności winno nastąpić poprzez wysłanie w formie pisemnej oświadczenia do portalu www.zmienopony.pl lub poprzez przesłanie przedmiotowego oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej do Administratora Platformy.
 6. Platforma internetowa zmienopony.pl w każdym czasie może rozwiązać umowę z właścicielem konta zachowując dwutygodniowy okres wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. Oświadczenie portalu przesyłane jest na adres poczty elektronicznej właściciela konta. Prawo do zablokowania dostępu do konta jest od tego niezależne.
 7. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania Regulaminu strony poddają pod orzecznictwo właściwego rzeczowo Sądu odpowiedniego dla siedziby właściciela platformy internetowej zmienopony.pl.
Polecamy opony
Moja lokalizacja

Usługa Moja lokalizacja udostępnia programowi Mapy Google Twoje przybliżone położenie, aby umożliwić wyszukiwanie firm znajdujących się w pobliżu.

Sprawdź swoje położenie
      Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Zarejestruj sie - warto

Rejestracja zajmie Ci tylko chwilę. Dzięki rejestracji będziesz mieć dostęp do funkcji, które nie są dostępne w przypadku braku konta. Powiadomienia o promocjach, najciekawsze oferty, historia transakcji zawartych przez platformę oraz wiele innych.

Po uzupełnieniu formularza wyślemy Ci wiadomość potwierdzającą proces rejestracji w naszym systemie z prośbą o jej potwierdzenie. W wiadomości będą również podane informacje na temat loginu i hasła potrzebnych do logowania. Po zalogowaniu się do systemu, w swoim profilu, będziesz mógł ustalić własne hasło do swojego konta.

Akceptuję regulamin zmienopony.pl

Login